رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47265-021
درخواست اخذ نمایندگی
1
مشخصات متقاضی
کلیات و مشخصه های فردی
2
امکان سنجی
سرمایه گذاری جهت استانداردسازی
3
تجهیزات
فضای فیزیکی و امکانات
4
تأیید نهایی
تکمیل و ارسال اطلاعات

اطلاعات اصلی

مشخصات متقاضی

چنانچه شخصیت متقاضی حقوقی است.