رامک یدک، تداوم حرکت ... کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج 47140000-021

لغو پذیرش اینترنتی سانگ یانگ - رامک خودرو

سیستم لغو پذیرش اینترنتی رامک خودرو

سیستم لغو پذیرش اینترنتی رامک خودرو به این منظور فراهم شده است تا در صورتی که امکان حضور در زمان انتخابی را ندارید با لغو پذیرش مربوطه اقدام به اخذ نوبت جدید نمایید. به همین منظور جهت لغو پذیرش خودروی سانگ یانگ خود نیازمند شماره رزرو (اعلامی در مرحله پایانی پذیرش اینترنتی و شماره شاسی می باشد.)

فرم لغو رزرو اینترنتی خودروهای سانگ یانگ رامک خودرو از طریق فرم زیر رزرو اینترنتی خود را لغو کنید